“Sehat Dimulai Dari Saya!” Komik Karya Mariskha Paramitha Putri Pramudya (6 Al Quds)