Fish Bone Literasi : Sapi Betina Bani Israil, Oleh: Nasyiah Putri Kirana (5 Jabal Tsur)